Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

de Dywidenda, akcje i akcjonariusze

 

Polityka dywidendy

Polityka dywidendy Apator SA obowiązuje od 16 marca 2007 r. Zgodnie z polityką, Apator SA deklaruje coroczną wypłatę dywidendy w wysokości 75% zysku netto spółki Apator SA wypracowanego za dany rok obrotowy. Wypłata dywidendy następuje w dwóch częściach, w formie zaliczki w danym roku obrotowym oraz pozostała część po zatwierdzeniu ostatecznej wysokości dywidendy przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Jednocześnie Zarząd Apator SA zastrzega, że w przypadku realizacji istotnych zamierzeń inwestycyjnych, Spółka może podjąć decyzję o innym podziale zysku za dany rok obrotowy.

Celem Zarządu Apator SA jest wzrost satysfakcji akcjonariuszy z inwestycji w akcje Spółki. Cel ten jest realizowany poprzez:

  • rozwój Grupy Apator, w wyniku którego budowana jest długoterminowa wartość dla akcjonariuszy,
  • politykę wypłaty dywidendy.

Zarząd Apator SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło 28 czerwca 2022 roku uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 0,50 zł brutto na jedną akcję. 0,30 zł brutto na 1 akcję zostało wypłacone w formie zaliczki w dniu 24 stycznia 2022 r., pozostała część dywidendy, czyli 0,20 zł brutto na akcję, zostanie wypłacona w dniu 31 sierpnia 2022 r.

Rok Zaliczka na poczet dywidendy na 1 akcję Druga rata dywidendy na 1 akcję Łącznie dywidenda na 1 akcję Termin wypłaty zaliczki na poczet dywidendy Termin wypłaty drugiej raty dywidendy
2021 0,30 zł 0,20 zł 0,50 zł 24.01.2022 31.08.2022
2020 0,45 zł 0,75 zł 1,20 zł 31.12.2020 23.08.2021
2019 0,45 zł 0,65 zł 1,10 zł 12.12.2019 31.08.2020
2018 0,40 zł 0,90 zł 1,30 zł 21.12.2018 24.06.2019
2017 0,35 zł 0,85 zł 1,20 zł 22.12.2017 25.06.2018
2016 0,35 zł 0,75 zł 1,10 zł 07.12.2016 04.07.2017
2015 0,30 zł 0,70 zł 1,00 zł 12.12.2015 04.07.2016
2014 0,30 zł 0,50 zł 0,80 zł 12.12.2014 14.07.2015
2013 0,30 zł 0,30 zł 0,60 zł 23.12.2013 08.07.2014
2012 0,40 zł 1,00 zł 1,40 zł 13.12.2012 26.07.2013
2011 - 0,75 zł 0,75 zł - 23.07.2012
drag
Rok Zaliczka na poczet dywidendy (tys. zł) Druga rata dywidendy (tys. zł) Łącznie wypłacone środki na dywidendę (tys. zł) Zysk netto Apator SA (tys. zł) % zysku netto
2021 9 823 6 529 16 353 18 436 89%
2020 14 756 24 583 39 339 51 555 76%
2019 14 768 21 324 36 092 54 072 67%
2018 13 171 29 575 42 746 67 323 63%
2017 11 587 28 141 39 728 52 982 75%
2016 11 587 24 830 36 418 77 708 47%
2015 9 932 23 175 33 107 58 351 57%
2014 9 932 16 554 26 486 48 998 54%
2013 9 932 9 932 19 864 51 299 39%
2012 13 243 33 107 46 350 70 344 66%
2011 - 24 830 24 830 37 732 66%
drag
APATOR (PLAPATR00018)
14,9
-0,08
min 14,8
max 15,1
Ostatnia aktualizacja: 2022-08-09
Wol. obrotu (szt.)
438
Obroty (tys. zł)
6,56
Kurs otwarcia
15,1
Kurs odniesienia
14,9
Min.
13,2
Max.
26

Kapitał zakładowy wynosi

3 277 722,80 zł

i dzieli się na

32 777 228 akcji

w tym:

  • 7 332 491 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu w stosunku 1:4
  • 25 444 737 akcji zwykłych na okaziciela

Powyższe akcje uprawniają do wykonania na walnym zgromadzeniu 54 774 701 głosów. Wszystkie akcje na okaziciela wprowadzone są do obrotu giełdowego w systemie notowań ciągłych.

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusze Akcje imienne Akcje na okaziciela Suma akcji Liczba głosów Udział w kapitale Udział w głosach
Tadeusz Sosgórnik
wraz z osobami blisko związanymi*
(Tadeusz Sosgórnik)
1 403 602

(1 403 602)
514 996

(163 136)
1 918 598

(1 566 738)
6 129 404

(5 777 544)
5,85%

(4,78%)
11,19%

(10,55%)
Mariusz Lewicki 1 187 376 1 126 624 2 314 000 5 876 128 7,06% 10,73%
Danuta Guzowska 954 214 566 065 1 520 279 4 382 921 4,64% 8,00%
Zbigniew Jaworski 766 348 688 652 1 455 000 3 754 044 4,44% 6,85%
Apator
Mining sp. z o.o.**
0 3 600 000 3 600 000 3 600 000 10,98% 6,57%
Aviva
Otwarty Fundusz Emerytalny
Aviva Santander S.A.***
0 3 338 991 3 338 991 3 338 991 10,19% 6,10%
Kazimierz Piotrowski wraz
z osobą blisko związaną
664 774 159 181 823 955 2 818 277 2,51% 5,14%
Pozostali akcjonariusze 2 356 177 15 450 228 17 806 405 24 874 936 54,33% 45,41%
Ogółem**** 7 332 491 25 444 737 32 777 228 54 774 701 100,00% 100,00%

 

* Tadeusz Sosgórnik łącznie z osobami blisko związanymi w rozumieniu rozporządzenia MAR. Łączna prezentacja stanu posiadania Tadeusza Sosgórnika obowiązuje od dnia 2 lipca 2020 r., tj. od dnia wejścia w skład RN Apator SA.
** Ul. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice, e-mail: biuro@apator-mining.com.pl, tel: +48 32 784 23 50, fax: +48 32 258 20 48
*** Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander S.A. - Stan posiadania ustalony na podstawie opublikowanej przez OFE struktury aktywów na dzień 31 grudnia 2021 r.
**** Do stanu ogółem policzony jest stan akcji T. Sosgórnika łącznie z osobami blisko związanymi.

drag

Zaangażowanie OFE w akcjonariacie Apator SA

Zestawienie sporządzone zostało na podstawie opublikowanych przez OFE struktur swoich aktywów na dzień 31.12.2021 r. oraz 31.12.2020 r.

OFE Wartość pakietu na dzień 31.12.2021  Liczba akcji na dzień 31.12.2021 Udział w kapitale Apator Udział w głosach na WZA Apator Wartość pakietu na dzień 31.12.2020  Liczba akcji na dzień 31.12.2020 Udział w kapitale Apator Udział w głosach WZA Apator Zmiana liczby akcji 2021/2020
AVIVA 65 905 672 zł 3 338 991 10,19% 6,09% 78 349 424 zł 3 338 991 10,18% 6,09% 0
UNIQA 32 982 572 zł 1 671 002 5,10% 3,05% 39 210 062 zł 1 671 002 5,09% 3,05% 0
PZU 24 593 935 zł 1 246 007 3,80% 2,27% 29 237 554 zł 1 246 007 3,66% 2,19% 0
ALLIANZ 23 703 308 zł 1 200 885 3,66% 2,19% 28 178 767 zł 1 200 885 3,80% 2,27% 0
GENERALI 19 377 228 zł 981 712 3,00% 1,79% 23 035 872 zł 981 712 2,99% 1,79% 0
NN 13 596 343 zł 688 834 2,10% 1,26% 16 163 490 zł 688 834 2,10% 1,26% 0
AEGON 12 010 655 zł 608 498 1,86% 1,11% 14 278 406 zł 608 498 1,85% 1,11% 0
POCZTYLION 9 235 010 zł 467 875 1,43% 0,85% 10 978 687 zł 467 875 1,43% 0,85% 0
Razem 201 404 723 zł 10 203 804 31,13% 18,62% 239 432 262 zł 10 203 804 31,10% 18,62% 0

Udział w akcjoanriacie Apator SA nie zmienił się na przestrzeni ostatnich dwóch lat.
Łącznie OFE mają w kapitale Apator SA 31,13%.

drag

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.