Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Aktualizacja raportu bieżącego nr 44/2015
Nr 51/2015
Data i godzina: 2015/12/03, 12:00 AM
Kategoria: Pozostałe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2015 z dnia 29 października 2015 r., dotyczącego wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych przez Apator SA w ramach przetargu  na dostawy 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej do Tauron Dystrybucja SA („TD”), Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, że:

- w zakresie liczników 1-fazowych Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie złożone przez uczestnika przetargu nakazując TD ponowne zbadanie ofert i wybór najkorzystniejszej z nich,

- w zakresie liczników 3-fazowych, Emitent w dniu 2 grudnia 2015 r. zawarł z TD umowę o wartości 26,9 mln zł z terminem realizacji dostaw do końca 2016 roku.

Powyższa umowa nie stanowi umowy znaczącej w rozumieniu par 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5. Ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.