Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy
Nr 31/2012
Data i godzina: 2012/06/19, 00:00
Kategoria: Dywidenda

Zarząd Apator SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w dniu 18 czerwca 2012 roku uchwałę o wypłacie dywidendy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczyło na dywidendę kwotę 24.830.271,00 zł z zysku za 2011 rok. Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 0,75 zł brutto.

Dywidenda zostanie wypłacona w całości w dniu 23 lipca 2012 roku. Prawo do dywidendy uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki Apator SA w dniu 6 lipca 2012 roku.

Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 33.107.028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.

Podstawa prawna: §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.