Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy
Nr 30/2014
Data i godzina: 2014/06/17, 12:00 AM
Kategoria: Dywidenda

Zarząd Apator SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w dniu 16 czerwca 2014 roku uchwałę o wypłacie dywidendy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczyło na dywidendę kwotę 19.864.216,80 zł z zysku za 2013 rok. Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 0,60 zł brutto. Akcjonariuszom posiadającym akcje w dniu 16 grudnia 2013 roku została wypłacona w dniu 23 grudnia 2013 roku zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2013 rok w łącznej wysokości 9.932.108,40 zł, czyli 0,30 zł brutto na akcję. Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uprawnionych było 33.107.028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C. Pozostała część dywidendy w łącznej wysokości 9.932.108,40 zł, czyli 0,30 zł brutto na akcję, zostanie wypłacona w dniu 8 lipca 2014 roku. Prawo do tej części dywidendy uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki Apator SA w dniu 24 czerwca 2014 roku. Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 33.107.028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.

Podstawa prawna: §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.