Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy
Nr 21/2016
Data i godzina: 2016/06/14, 04:07 PM
Kategoria: Dywidenda

Zarząd Apator SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w dniu 13 czerwca 2016 roku uchwałę o wypłacie dywidendy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczyło na dywidendę kwotę 33.107.028,00 zł z zysku za 2015 rok. Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 1 zł brutto. 

Akcjonariuszom posiadającym akcje w dniu 11 grudnia 2015 roku została wypłacona w dniu 18 grudnia 2015 roku zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2015 rok w łącznej wysokości 9.932.108,40 zł, czyli 0,30 zł brutto na akcję. Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uprawnionych było 33.107.028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C. 

Pozostała część dywidendy w łącznej wysokości 23.174.919,60 zł, czyli 0,70 zł brutto na akcję, zostanie wypłacona w dniu 4 lipca 2016 roku. Prawo do tej części dywidendy uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki Apator SA w dniu 20 czerwca 2016 roku. Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 33.107.028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.

Podstawa prawna: §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.