Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy
Nr 26/2018
Data i godzina: 2018/05/28, 09:06 PM
Kategoria: Dywidenda

Zarząd Apator SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w dniu 28 maja 2018 roku uchwałę o wypłacie dywidendy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczyło na dywidendę kwotę 39.728.433,60 zł z zysku za 2017 rok. Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 1,20 zł brutto. 

Akcjonariuszom posiadającym akcje w dniu 15 grudnia 2017 roku została wypłacona w dniu 22 grudnia 2017 roku zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2017 rok w łącznej wysokości 11.587.459,80 zł, czyli 0,35 zł brutto na akcję. Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uprawnionych było 33.107.028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.

Pozostała część dywidendy w łącznej wysokości 28.140.973,80 zł, czyli 0,85 zł brutto na akcję, zostanie wypłacona w dniu 25 czerwca 2018 roku. Prawo do tej części dywidendy uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki Apator SA w dniu 11 czerwca 2018 roku.

Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 33.107.028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.