Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2013
Nr 12/2014
Data i godzina: 2014/02/19, 12:00 AM
Kategoria: Dywidenda

Zarząd spółki Apator SA deklaruje wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2013 w wysokości co najmniej 0,60 zł brutto na jedną akcję. Przy ustaleniu deklarowanego poziomu dywidendy zostały wzięte pod uwagę wysokie wydatki inwestycyjne związane z planowanym rozszerzeniem grupy Apator o spółkę Elkomtech SA.

Ostateczna decyzja zostanie podjęta w dniu 16 czerwca 2014 roku na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Na poczet dywidendy z zysku za 2013 rok wypłacona została w grudniu 2013 roku zaliczka w wysokości 0,30 zł brutto na 1 akcję.

Podstawa prawna raportu: paragraf 38 ustęp 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.