Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2011
Nr 43/2011
Data i godzina: 2011/10/27, 12:00 AM
Kategoria: Dywidenda

Zarząd Apator SA deklaruje wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2011 w wysokości co najmniej 0,70 zł brutto na 1 akcję, co stanowi łącznie 24,5 mln zł. Wypłata dywidendy zostanie dokonana jednorazowo w lipcu 2012 roku. Spółka Apator SA od czerwca 2011 roku realizuje inwestycję istotną dla jej dalszego rozwoju. W Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej budowany jest nowoczesny zakład produkcyjny wraz z pomieszczeniami biurowymi, do którego przeniesiona zostanie działalność spółki. Nakłady inwestycyjne poniesione na budowę zakładu zostaną sfinansowane ze sprzedaży nieruchomości, na której znajduje się obecnie Apator SA. Sprzedaż nieruchomości na rzecz Galerii Copernicus 2 sp. z o.o. nastąpi najpóźniej do końca lipca 2012 roku. Cena sprzedaży ustalona jest na 34 mln zł.

Do czasu sprzedaży nieruchomości budowa zakładu finansowana jest ze środków własnych i kredytu bankowego. W związku z powyższym w 2011 roku, spółka Apator SA nie dokona wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za ten rok.

Podstawa prawna raportu: paragraf 38 ustęp 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.