Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Odpowiedź na pytanie akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 6 k.s.h.
Nr 15/2018
Data i godzina: 2018/04/13, 14:58
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA poniżej przekazuje odpowiedź na pytanie (postulat) akcjonariusza Spółki zadane w trybie art. 428 § 6 k.s.h. dotyczące wypłaty dywidendy z zysku w formie bezgotówkowej tj. w postaci akcji Apator S.A. należących do spółki zależnej – Apator Mining Sp. z o. o.

Odpowiedź Zarządu:
Stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych decyzja w zakresie wypłaty i formy dywidendy należy do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Apator S.A.

W tym miejscu Zarząd wskazuje, że w porządku obrad Walnego Zgromadzenia co roku umieszczany jest punkt, w ramach którego akcjonariusze mogą zająć stanowisko w zakresie podziału zysku oraz kwoty i formy dywidendy. Akcjonariusz obecny na Walnym Zgromadzeniu może zgłosić własny projekt uchwały w tym zakresie.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż co do zasady przepisy prawa zezwalają na wypłatę dywidendy w formie bezgotówkowej w postaci akcji własnych jak i innych spółek, jednakże zgodnie z art. 347 §3 k.s.h. konieczny jest wyraźny zapis w Statucie spółki, który przewidywałby taki sposób podziału zysku. Wobec braku takiego zapisu w Statucie Apator S.A. oraz mając na uwadze, iż Apator Mining sp. z o. o. nabyła akcje Apator S.A. zgodnie z prawem na postawie przepisów dawnego Kodeksu Handlowego i uprawnienia te pozostają w mocy, brak jest podstaw prawnych oraz statutowych do wypłaty dywidendy w postaci akcji Apator S.A., których właścicielem jest Apator Mining sp. z o. o.

Podstawa prawna:
§38 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.