Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Odpowiedź na żądanie akcjonariusza zgłoszone w trybie art. 428 § 6 k.s.h.
Nr 20/2018
Data i godzina: 2018/05/08, 04:37 PM
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA poniżej przekazuje odpowiedź na żądanie (interwencję) akcjonariusza Spółki zgłoszone w trybie art. 428 § 6 k.s.h. dotyczące wstrzymania zamiaru przeprowadzenia przez Spółkę programu skupu akcji własnych w celu umorzenia i obniżenia kapitału, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 11/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku.

Odpowiedź Zarządu Apator SA:
Emitent informuje, że stosownie do treści raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku Zarząd Spółki zgłosił zamiar przeprowadzenia programu skupu akcji własnych w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego.

W tym miejscu należy podkreślić, że stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych ostateczna decyzja w zakresie uruchomienia programu oraz jego kształtu (w tym wysokości środków przekazanych na jego realizację oraz maksymalnej ceny po której można nabywać własne akcje) należy do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Apator SA.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w przypadku umieszczenia stosownego punktu w porządku obrad Walnego Zgromadzenia każdy z obecnych na WZA akcjonariuszy będzie mógł zabrać głos w sprawie oraz ma prawo zgłosić własny projekt uchwały w tym zakresie.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść żądania.

Podstawa prawna:
§19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki: 

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.