Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Powołanie prokurenta spółki Apator SA
Nr 33/2015
Data i godzina: 2015/06/24, 00:00
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 24 czerwca 2015 r. udzielił prokury samoistnej Panu Jerzemu Kusiowi - Dyrektorowi ds. Aparatury i Systemów Pomiarowych.

Pan Jerzy Kuś posiada wykształcenie wyższe techniczne i ekonomiczne (Akademia Górniczo-Hutnicza) oraz ukończył Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Executive MBA Programme). Pan Jerzy Kuś od 1996 r. związany jest ze spółką Apator, w której sprawował przez ostatnie 6 lat funkcję Członka Zarządu.

Pan Jerzy Kuś nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jerzy Kuś nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Szersze informacje dot. opisu przebiegu pracy zawodowej znajdują się na stronie internetowej spółki Apator SA w zakładce Relacje Inwestorskie.

Podstawa prawna: § 5 ustęp 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.