Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych na rok 2016
Nr 6/2016
Data i godzina: 2016/01/28, 08:01 AM
Kategoria: Prognoza wyników finansowych

Zarząd Apator SA podaje prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na 2016 rok, która przedstawia się następująco:

  • skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem: 850 mln zł,
  • konsolidowany zysk netto: 80 mln zł. 

Prognoza 2016 roku oparta jest na następujących założeniach:

a) cel przychodów ze sprzedaży na poziomie 850 mln zł zakłada wzrost organiczny, nie uwzględnia ewentualnych akwizycji oraz bierze pod uwagę łączną wartość podpisanych umów na dzień sporządzenia niniejszego raportu,

b) cel wyniku netto na poziomie 80 mln zł zakłada odwrócenie straty netto w spółce Apator Rector sp. z o.o. oraz realizację marży wyniku netto na poziomie 9,4% tj. poziomie zbliżonym do rentowności zrealizowanej w 2015 roku po eliminacji strat poniesionych przez Apator Rector sp. z o.o.,

c) średnie kursy walutowe przyjęte w prognozie to 4,15 PLN/EUR, 3,95 PLN/USD oraz 5,95 PLN/GBP.

Zarząd podmiotu dominującego monitoruje realizację prognozy skonsolidowanych wyników finansowych grupy kapitałowej w ramach nadzoru właścicielskiego poprzez system raportów miesięcznych i kwartalnych uwzględniając założenia, na których opiera się niniejsza prognoza.

Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników zamieszczana jest w kwartalnych raportach okresowych przekazywanych do publicznej wiadomości. Korekta prognozy dokonywana jest na podstawie decyzji Zarządu Apator SA i przekazywana jest raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

(i) § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

(ii) art. 56 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.