Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Rejestracja zmian w Statucie Apator SA
Nr 43/2015
Data i godzina: 2015/10/23, 12:00 AM
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator S.A. informuje, że w dniu 23 października 2015 r. doręczono Spółce Postanowienie Sądu Rejonowego VII Wydziału Gospodarczego KRS w Toruniu z dnia 6 października 2015 r. (sygn. akt: TO.VII NS-REJ.KRS/008204/15/390), na podstawie którego dokonano rejestracji zmian Statutu spółki Apator S.A.

Na mocy w/w postanowienia Sąd dokonał rejestracji zmiany treści § 7 Statutu Spółki uwzględniającej konwersję 163.519 akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A. Zmiany zostały dokonane na mocy uchwał nr 21/VI/2015 i 22/VI/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator S.A. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Wykaz zmian w Statucie Spółki jak również tekst jednolity zostały przekazane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 29/2015 w dniu 23 czerwca 2015 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1. pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.