Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Rejestracja zmian w Statucie Apator SA
Nr 30/2017
Data i godzina: 2017/07/31, 06:27 PM
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator S.A. informuje, że w dniu 31 lipca 2017 r. doręczono Spółce Postanowienie Sądu Rejonowego, VII Wydziału Gospodarczego KRS w Toruniu z dnia 20 lipca 2017 r. (sygn. akt: TO.VII NS-REJ.KRS/008656/17/207), na podstawie którego dokonano rejestracji zmian Statutu spółki Apator S.A.

Na mocy ww. postanowienia Sąd dokonał rejestracji zmiany treści Statutu Spółki na podstawie Uchwały nr 16/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator S.A. z dnia 12 czerwca 2017 r. Wykaz zmian został przekazany do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 22/2017 w dniu 12 czerwca 2017 r.

W załączeniu tekst jednolity Statutu przyjęty Uchwałą nr 17/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator S.A. w dniu 12 czerwca 2017 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.2 lit. b w związku z § 100 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki: 

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.