Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Rejestracja zmian w Statucie Apator SA
Nr 56/2021
Data i godzina: 2021/12/29, 07:04 PM
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA informuje, że powziął informację o rejestracji zmian w Statucie Apator SA przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, w dniu 29 grudnia 2021 r.

Zmiany w Statucie zostały dokonane na mocy Uchwały nr 21/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 29 czerwca 2021 r. i dotyczą obniżenia kapitału zakładowego Apator SA w związku z umorzeniem 29.100 akcji na okaziciela, dających prawo do 29.100 głosów na WZA, nabytych w ramach programu skupu akcji własnych.

Obecny kapitał zakładowy Apator SA wynosi 3.277.722,80 zł (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote 80/100) i dzieli się na 7.337.001 (siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy jeden) akcji imiennych serii A oraz 25.440.227 (dwadzieścia pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi obecnie 54.788231.

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu przyjęty Uchwałą nr 22/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA z dnia 29 czerwca 2021 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

file icon pdf
Jednolity tekst Statutu Apator SA
(pdf) 144.74KB

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.