Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Szacunek wybranych skonsolidowanych wyników finansowych za rok 2015
Nr 5/2016
Data i godzina: 2016/01/28, 07:59 AM
Kategoria: Prognoza wyników finansowych

Zarząd Apator SA, mając na uwadze opublikowaną prognozę wyników finansowych grupy Apator na 2015 rok informuje, że wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 2015 rok kształtują się następująco:

- skonsolidowane przychody ze sprzedaży – 769,4 mln zł,

- skonsolidowana EBITDA – 112,3 mln zł,

- skonsolidowany zysk netto – 64,8 mln zł.

Zgodnie z powyższymi danymi grupa Apator zrealizowała prognozę skonsolidowanych przychodów na poziomie 97%, natomiast skonsolidowanego zysku netto na poziomie 81% (prognoza opublikowana była raportem bieżącym nr 37/2015).

Na poziom wyników finansowych grupy Apator wpływ miały następujące czynniki:

- strata netto spółki Apator Rector sp. z o.o. spowodowana opóźnieniami w realizacji kluczowych kontraktów długoterminowych,

- wzrost kosztów produkcji wynikający z istotnego wzrostu kursu USD wobec PLN,

- koszty jednorazowe – doradztwo i obsługa prawna procesów akwizycyjnych,

- niewykonanie planu wyniku finansowego przez niektóre spółki grupy Apator spowodowane m.in. osłabieniem koniunktury przy jednoczesnym wzroście konkurencji.

W raportach okresowych za I półrocze 2015 r. oraz III kwartał 2015 r. Zarząd Apator SA informował o wpływie powyższych czynników na realizację prognozy finansowej.  

Zarząd Apator SA wskazuje, że przedstawione skonsolidowane wyniki finansowe:

- są wynikami wstępnymi, które nie podlegały badaniu biegłego rewidenta,

- zostały opracowane według najlepszej wiedzy posiadanej na dzień ich sporządzania,

- powstały w oparciu o założenie, że nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wyniki finansowe po dniu opublikowania szacunkowych danych.

Podstawa prawna:

(i) § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

(ii) art. 56 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.