Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020 w wysokości 0,45 zł na akcję
Nr 63/2020
Data i godzina: 2020/11/26, 12:39 PM
Kategoria: Dywidenda

Zarząd Apator SA informuje, że podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2020 rok w wysokości 0,45 zł brutto na jedną akcję.

Do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020 uprawnionych jest 32.806.328 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C z wyłączeniem akcji własnych nabytych przez Spółkę (wg. stanu na dzień ustalenia prawa do dywidendy) w celu umorzenia w ramach programu odkupu akcji uchwalonego przez WZA w dniu 2 lipca 2020 roku. Dokładną ilość akcji własnych nie biorących udziału w wypłacie zaliczki na poczet dywidendy Emitent przekaże osobnym raportem bieżącym.

Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020 uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki Apator SA w dniu 24 grudnia 2020 roku, natomiast wypłata nastąpi w dniu 31 grudnia 2020 roku.

Zarząd Apator SA stwierdza, że spółka Apator SA posiada wystarczające środki na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020, a wypłata zaliczki jest zgodna z art. 349 §2 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza Apator SA, na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2020 r., wyraziła zgodę na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020 na wyżej wymienionych warunkach zaproponowanych przez Zarząd.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.