Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej pomiędzy ING Bank Śląski SA a spółkami Grupy Apator
Nr 46/2020
Data i godzina: 2020/08/10, 01:57 PM
Kategoria: Zawarte umowy

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 23/2016, nr 34/2018, nr 54/2018 oraz nr 57/2019 Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 10 sierpnia 2020 r. zawarty został aneks do Umowy Wieloproduktowej z dnia 22 czerwca 2016 r. pomiędzy ING Bank Śląski SA a następującymi spółkami grupy Apator: Apator SA, Apator Powogaz SA, Apator Metrix SA, FAP Pafal SA, Apator Elkomtech SA, Apator Rector Sp. z o.o., Apator Telemetria Sp. z o.o. (dalej jako „Spółki”).

Na mocy podpisanego aneksu nastąpiło wydłużenie okresu kredytowania na kolejne 2 lata oraz zwiększenie odnawialnego limitu kredytu przeznaczonego na bieżące finansowanie Spółek z kwoty 140 mln zł do 160 mln zł.

Limit kredytowy może zostać wykorzystany w formie kredytów obrotowych, gwarancji bankowych, akredytyw oraz wykupu przez Bank wierzytelności. Oprocentowanie limitu oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku.

W związku z zawarciem aneksu zmianie uległy zabezpieczenia Umowy, którymi obecnie są:

- zastawy rejestrowe na zapasach Spółek o łącznej wartości 77,5 mln zł,

- zastawy rejestrowe na środkach trwałych Spółek o łącznej wartości netto 22,1 mln zł,

- zastawy rejestrowe na rachunkach bankowych Spółek prowadzonych przez ING Bank Śląski SA,

- hipoteka na nieruchomości Apator SA do wartości  35,9 mln zł,

- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej powyższych zabezpieczeń,

- weksle „in blanco” wraz z deklaracjami wekslowymi wystawione przez kredytobiorców. 

Zobowiązania wynikające z przyznanego limitu obciążają Spółki solidarnie, maksymalnie do kwoty 160 mln zł.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.