Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Zawarcie przez spółki grupy Apator umów z ING Bank Śląski SA, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej
Nr 38/2015
Data i godzina: 2015/08/26, 00:00
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA (dalej „Emitent”) informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy spółki z grupy Apator podpisały z ING Bank Śląski SA (dalej „Bank”) dwie umowy o łącznej wartości 26.000.000 zł. Umowy te łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy ze względu na przekroczenie 10% kapitałów własnych Emitenta.

Umową o największej wartości jest umowa wieloproduktowa zawarta przez Apator Powogaz SA. („Spółka”)   w dniu 28.08.2014 r., a następnie aneksowana w dniu 25.08.2015 r. Na mocy aneksu przedłużono dostępność limitu kredytowego do dnia 31.08.2016 r. Maksymalna wysokość limitu wynosi 23.000.000 zł.

Umowa jest zawarta na warunkach rynkowych. Oprocentowanie kredytu zależne jest od waluty, w której kredyt zostanie zaciągnięty (dla PLN – WIBOR 1M, dla EUR – EURIBOR 1M, dla USD – LIBOR 1M) i zostaje powiększone o marżę Banku. Umowa nie zawiera (i) specyficznych postanowień, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów, (ii) kar umownych oraz innych istotnych zastrzeżeń co do warunku lub terminu.

Jednocześnie Emitent informuje, że w mocy pozostaje podpisana w dniu 28.08.2014 r. umowa ustanowienia zastawu rejestrowego na zapasach Spółki, w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku (o której Emitent informował raportem bieżącym nr 38/2014). Kolejnym zabezpieczeniem kredytu jest cicha cesja należności (3 mln zł średniomiesięcznie) oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej zastawionych zapasów. Ponadto spółka Apator Powogaz SA w dniu 25.08.2015 r. podpisała oświadczenia o poddaniu się egzekucji (i) do wysokości 34.950.000 zł, (ii) do wydania rzeczy będących przedmiotem zastawu.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. 2014.133)

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.