Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Zawarcie przez spółki Grupy Apator z podmiotami Grupy Tauron umów, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej
Nr 52/2015
Data i godzina: 2015/12/03, 12:00 AM
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że w okresie ostatnich dwunastu miesięcy spółki Grupy Apator zawarły z podmiotami Grupy Tauron umowy o łącznej wartości 31 mln zł netto, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej ze względu na przekroczenie 10% kapitałów własnych Apator SA.

Umową o najwyższej wartości jest umowa na kwotę 26,9 mln zł netto zawarta w dniu 2 grudnia 2015 r. przez spółkę Apator SA ("Wykonawca") z Tauron Dystrybucja SA ("Zamawiający"). Dotyczy ona dostaw 3-fazowych liczników energii elektrycznej, które będą realizowane do grudnia 2016 r.  Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu, a jej warunki nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku.

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do kwoty równej 100% wynagrodzenia netto. Natomiast całkowita odpowiedzialność Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do kwoty równej 150% wynagrodzenia netto. Powyższe ograniczenia nie dotyczą szkód wynikających z winy umyślnej i/lub rażącego niedbalstwa Wykonawcy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.