Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Zawarcie umów w zakresie ubezpieczenia spółek Grupy Apator
Nr 33/2014
Data i godzina: 2014/07/01, 12:00 AM
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że od dnia 1 lipca 2014 r. obowiązuje kolejny kompleksowy program ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej spółek grupy Apator. 1. Umowy zawarte z poolem ubezpieczycieli PZU SA/STU Ergo Hestia SA dotyczą ubezpieczenia: - odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i wprowadzeniem do obrotu produktu , - mienie od wszystkich ryzyk, - utraty zysku na bazie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, - maszyn od uszkodzeń, - maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych, - sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, - mienia w transporcie. Umowy zostały zawarte na okres dwóch lat z dwoma oddzielnymi rocznymi okresami rozliczeniowymi: od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. i od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Łączna wartość składek spółek z tytułu powyższego ubezpieczenia wynosi 524 tys. zł, natomiast łączna suma ubezpieczenia wynosi 579 mln zł (wartości te dotyczą okresu od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r) 2. Umowy zawarte z PZU SA dotyczą ubezpieczenia: - komunikacyjnego - na okres od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r., - w podróży - na okres od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2016 r. Łączna wartość składek spółek z tytułu powyższego ubezpieczenia wynosi 137 tys. zł, natomiast łączna suma ubezpieczenia wynosi 3 mln zł (wartości te dotyczą okresu od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r) 3. Umowy zawarte z: - AIG Europe Limited Sp. z o.o. - w ramach polisy podstawowej, - ACE European Group Ltd. Sp. z o. o., HCC International Insurance Company PLC oraz TUiR Allianz Polska SA - w ramach polisy nadwyżkowej, dotyczą ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz spółek. Łączna wartość składek spółek z tytułu powyższego ubezpieczenia wynosi 123 tys. zł, natomiast łączna suma ubezpieczenia wynosi 100 mln zł (wartości te dotyczą okresu od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.). Umowy te nie zawierają zapisów dotyczących: - specyficznych warunków, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, - zastrzeżeń warunku lub terminu, - kar umownych. Kryterium uznania wyżej wymienionych umów za znaczącą umowę stanowi wartość sumy ubezpieczeń, która przekracza 10% kapitałów własnych spółki Apator SA. Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.