Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Zawarcie umowy kredytowej na budowę zakładu Apator Powogaz SA
Nr 66/2020
Data i godzina: 2020/12/04, 16:14
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, iż w dniu 4 grudnia 2020 r., spółka zależna Apator Powogaz SA podpisała z bankiem PKO Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie („Bank”) Umowę kredytu inwestycyjnego w wysokości 39,1 mln zł z możliwością zwiększenia do kwoty 41 mln zł. Środki pozyskane z kredytu przeznaczone zostaną na sfinansowanie nabycia gruntów oraz budowy nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Żernikach k/Poznania, na podstawie zawartej umowy z Generalnym Wykonawcą (raport bieżący nr 58/2020).

1. Warunki Umowy kredytowej:

a)    wysokość kredytu: 39,1 mln zł z możliwością zwiększenia do 41 mln zł, tj. nie więcej niż 80% wydatków związanych z budową zakładu i nabyciem nieruchomości,

b)    wkład własny: 9,8 mln zł, tj. 20% wydatków związanych z budową i nabyciem nieruchomości,

c)    okres udzielania kredytu: w miesięcznych transzach, zgodnie z harmonogramem prac ustalonym w umowie z Generalnym Wykonawcą, począwszy od 4 grudnia 2020 r.

d)    okres spłaty kredytu: od 31 lipca 2022 r. do 4 grudnia 2030 r. w miesięcznych równych ratach kapitałowych po 0,4 mln zł oraz jednej racie wyrównującej do 3 grudnia 2030 r.

e)    oprocentowanie:

  • do kwoty 39,1 mln zł – oprocentowanie stałe w wysokości 1,3% p.a. powiększone o marżę Banku,
  • powyżej kwoty 39,1 mln zł, a maksymalnie do 41 mln zł – oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M powiększone o marżę Banku.

2. Zabezpieczenie kredytu:

a)    hipoteka umowna do kwoty 61,5 mln zł na nabywanych gruntach i budowanej nieruchomości w Żernikach ustanowiona po przeniesieniu własności nieruchomości na Apator Powogaz SA,

b)    zastaw rejestrowy i zastaw finansowy na 3,6 mln sztuk akcji na okaziciela Apator SA będących w posiadaniu Apator Mining Sp. z o.o. do najwyższej sumy zabezpieczenia
61,5 mln zł wraz z blokadą akcji o łącznej wartości nie mniejszej niż 120% wartości przyszłej nieruchomości (zastaw utrzymany do dnia ustanowienia w/w hipoteki umownej),

c)    deklaracja poręczenia udzielona przez Apator SA w formie „letter of comfort”, za zobowiązania Apator Powogaz SA wobec Banku z tytułu niniejszej Umowy,

d)    przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia budynków i budowli położonych na nieruchomości - po zakończeniu budowy,

e)    weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w szczególności dotyczące warunków uruchomienia kredytu, możliwości wypowiedzenia oraz sankcji za naruszenie Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.