Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę Apator Powogaz SA
Nr 1/2015
Data i godzina: 2015/01/13, 12:00 AM
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 12 stycznia 2015 r. spółka zależna Apator Powogaz SA zawarła ze spółką stowarzyszoną ZAO Teplovodomer z siedzibą Mytiszczi (Rosja) ramową umowę o współpracy na rok 2015.

 Wartość umowy ramowej wynosi 10 mln euro netto, tj. 42,8 mln zł (wg średniego kursu NBP z dnia 12 stycznia 2015 r. 1 EUR = 4,2782 PLN). Przedmiotem umowy jest dostawa wodomierzy i ciepłomierzy do spółki ZAO Teplovodomer.

Apator SA informuje, że warunki opisanej powyżej umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku oraz nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Umowa ta nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro, według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia tej umowy.

 Umowa została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Apator SA.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.