Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną – Apator Metrix SA
Nr 7/2016
Data i godzina: 2016/01/29, 11:47 AM
Kategoria: Zawarte umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2015 Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, że w dniu 29 stycznia 2016 r. spółka zależna od Emitenta – Apator Metrix SA („Spółka”) zawarła ze spółką Flonidan A/S umowę o szacowanej łącznej wartości 28 mln EUR (tj. ok. 125 mln PLN). Przedmiotem umowy jest dostawa gazomierzy na rynek holenderski. Dostawy będą realizowane w latach 2016-2020 r. Umowa została zawarta w wyniku przetargu ogłoszonego przez Liander NV, w ramach którego Flonidan A/S został zakwalifikowany jako jeden z dostawców.

Emitent informuje, że warunki powyższej umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku.

Umowa nie zawiera zapisów dotyczących zastrzeżenia warunku lub terminu, natomiast zawiera postanowienia dotyczące kar umownych, przy czym całkowita odpowiedzialność Apator Metrix wynikająca z zawartej umowy ograniczona jest do kwoty 21 mln EUR (tj. ok. 94 mln PLN).

Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przewyższa 10% kapitałów własnych Emitenta.

 

Wszystkie wartości wyrażone w PLN zostały przeliczone według średniego kursu NBP z dnia 28.01.2016 r. wynoszącego dla 1EUR = 4,4588 PLN.

 

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.