Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Zawarcie znaczącej umowy ramowej przez Apator SA ze spółką stowarzyszoną
Nr 13/2011
Data i godzina: 2011/03/14, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 11 marca 2011 r. wpłynęła do siedziby spółki zawarta w trybie korespondencyjnym umowa ramowa ze spółką stowarzyszoną Apator Elektro SA z siedzibą w Moskwie (Rosja). Umowa ramowa została zawarta na 2011 r. i dotyczy sprzedaży przez Apator SA niskonapięciowej aparatury łącznikowej oraz części do kompletacji tej aparatury.

Wartość umowy ramowej wynosi 5 mln EUR netto, tj. 19,4 mln PLN wg średniego kursu NBP z dnia 11 stycznia 2011 r. (data umowy ramowej) wynoszącego 1 EUR = 3,8858 PLN. Zdaniem Zarządu Apator SA do końca 2011 r. umowa ramowa zostanie zrealizowana w wysokości 2,5 mln EUR.

Apator SA informuje, że warunki umowy ramowej nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku. Realizacja dostaw przez Apator SA odbywać się będzie na podstawie składanych przez Apator Elektro SA w ciągu roku poszczególnych zamówień z terminem dostawy 30 dni i płatnością w okresie 90 dni od wystawienia przez Apator SA faktury.
Umowa ramowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Umowa ramowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy ramowej lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 EUR, według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia tej umowy ramowej.
W okresie ostatnich dwunastu miesięcy spółki Grupy Apator nie zawarły z Apator Elektro SA żadnej umowy poza powyżej opisaną.

Umowa ramowa została uznane za znaczącą ze względu na przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Apator SA.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.