Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Zawarcie znaczących umów w zakresie ubezpieczenia spółek Grupy Apator
Nr 36/2012
Data i godzina: 2012/06/29, 12:00 AM
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 29 czerwca 2012 r. spółka Apator SA zawarła - w ramach kompleksowego programu ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej spółek z Grupy Apator - umowy ubezpieczenia z poolem ubezpieczycieli PZU SA/STU Ergo Hestia SA na okres dwóch lat z dwoma oddzielnymi rocznymi okresami rozliczeniowymi: od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. i od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

Umowy dotyczą ubezpieczenia:

 • odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i wprowadzeniem do obrotu produktu - z podstawową sumą gwarancyjną w wysokości 30 mln zł,
 • utraty zysku na bazie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
 • maszyn od uszkodzeń,
 • maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych,
 • sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
 • mienia w transporcie.

Kryterium uznania wyżej wymienionych umów za znaczącą umowę stanowi wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych spółki Apator SA.

Umowy te nie zawierają zapisów dotyczących:

 • specyficznych warunków, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów,
 • zastrzeżeń warunku lub terminu,
 • kar umownych.

Dodatkowo spółka Apator SA zawarła dla wszystkich spółek Grupy Apator umowy w zakresie:

 • ubezpieczeń komunikacyjnych - umowa zawarta z TUiR Warta SA na okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.;
 • ubezpieczeń w podróży - umowa zawarta z PZU SA na okres od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2013 r. - kontynuacja drugiego okresu rozliczeniowego 2012/2013.

Ponadto spółka Apator SA kontynuuje ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz spółki w Chartis Europe SA, Oddział w Polsce (polisa główna) oraz w ACE European Group Ltd. Sp. z o. o., Oddział w Polsce (polisa nadwyżkowa).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.