Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Zmiana Statutu Apator SA oraz jednolita treść tego Statutu
Nr 20/2016
Data i godzina: 2016/06/14, 16:05
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 czerwca 2016 roku podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Apator S.A.

Wyliczenie dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz dokonanych zmian stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Ponadto Zarząd Apator SA dołącza treść jednolitego tekstu Statutu Apator SA podjętego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 20/VI/2016.

Statut ten wejdzie w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki: 

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.