Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Zmniejszenie składu Zarządu Apator SA
Nr 45/2017
Data i godzina: 2017/11/30, 11:19
Kategoria: Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Apator S.A. informuje, że Prezes Zarządu – Mirosław Klepacki uzyskał akceptację Rady Nadzorczej dla swojej wizji zarządzania grupą kapitałową Apator , zgodnie z którą, począwszy od 2018 r., zamierza wdrożyć nowy model zarządzania grupą Apator. W konsekwencji z obecnych 2 segmentów:

  • pomiarowego (w skład którego wchodzą linie: opomiarowania wody i ciepła, gazu oraz energii elektrycznej),
  • automatyzacji pracy sieci (w skład którego wchodzą linie: aparatura łączeniowa, ICT oraz systemy sterowania i nadzoru),
  • utworzone zostaną trzy segmenty:
  • woda i ciepło - zarządzany przez Prezesa Zarządu Apator Powogaz S.A. Jacka Kryszkiewicza,
  • gaz - zarządzany przez Prezesa Zarządu Apator Metrix S.A. Arkadiusza Chmielewskiego,
  • inteligentne sieci - smart grid (obejmujący opomiarowanie energii elektrycznej, aparatura łączeniowa, ICT oraz systemy sterowania i nadzoru) - zarządzany przez Prezesa Zarządu Apator S.A. – Mirosława Klepackiego.

W tym kontekście funkcjonowanie zarządu grupowego w ramach spółki Apator S.A. nie będzie kontynuowane w dotychczasowej formie, w związku z powyższym Arkadiusz Chmielewski i Agnieszka Nosal złożyli rezygnację z pełnienia funkcji członków Zarządu Apator S.A. z dniem 30 listopada 2017 r.
Począwszy od 1 grudnia 2017 r. Zarząd Apator S.A. będzie działał w następującym, 2-osobowym składzie:
- Mirosław Klepacki - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,
- Piotr Nowak - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych.

Podstawa prawna:

  • -art 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Eurpejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE,
  • § 5 ust. 1. pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.