Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Uchwalenie jednolitego tekstu Statutu Apator SA
Nr 42/2011
Data i godzina: 2011/10/26, 12:00 AM
Kategoria: Prognoza wyników finansowych

Zarząd Apator SA informuje, że Rada Nadzorcza Apator SA w dniu 26 października 2011 r. podjęła uchwałę w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu. Jednolity tekst Statutu Apator SA zawiera zmiany uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Apator SA w dniu 20 czerwca 2011 r. i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21 lipca 2011r.

Zarząd spółki Apator SA podaje dotychczasową treść i dokonane zmiany Statutu:

1) dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Apator SA:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.510.702,80 zł /trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemset dwa złote i osiemdziesiąt groszy/ i dzieli się na 7.795.638 /siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem/ akcji imiennych serii A oraz 27.311.390 /dwadzieścia siedem milionów trzysta jedenaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt/ akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.

otrzymało brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.510.702,80 zł /trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemset dwa złote i osiemdziesiąt groszy/ i dzieli się na 7.774.492 /siedem milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie/ akcje imienne serii A oraz 27.332.536 /dwadzieścia siedem milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści sześć/ akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.

2) dotychczasowe brzmienie § 14 ust.16 Statutu Apator SA:

Walne Zgromadzenie odbywa się zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia. Zmiany Regulaminu uchwalone przez Walne Zgromadzenie wchodzą w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.

otrzymało brzmienie:

Walne Zgromadzenia odbywają się w Toruniu lub w Ostaszewie w województwie kujawsko-pomorskim, zgodnie z Regulaminem Walnych Zgromadzeń. Zmiany Regulaminu uchwalone przez Walne Zgromadzenie wchodzą w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Apator SA podaje treść jednolitego tekstu Statutu Apator SA.

Podstawa prawna: § 38 ustęp 1 pkt 2 b Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.