Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę Apator SA
Nr 26/2014
Data i godzina: 2014/05/30, 12:00 AM
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 30 maja 2014 r. spółka Apator S.A. ("Emitent") zawarła umowę z WorldIT Systems sp. z o.o. ("WorldIT") z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i dostarczenie liczników energii elektrycznej w technologii OSGP zgodnych z wymaganiami projektu UZZ/107/PO/2013 - "Smart City Wrocław". Szacowana wartość umowy wynosi 24,3 mln zł netto, a dostawy będą realizowane do końca 2016 roku.

Umowa zawiera również postanowienia dotyczące: - prawa opcji do zwiększenia liczby zamawianych liczników do 20%, - możliwości udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50% szacowanej wartości umowy. W przypadku skorzystania z prawa opcji lub możliwości zamówienia uzupełniającego dostawy będą realizowane do końca 2017 roku.

Umowa zawarta jest pod następującymi warunkami:

  • zawarcia przez Tauron Dystrybucja SA umowy z Konsorcjum LG CNS Co. Ltd, WorldIT Systems sp. z o.o., Eltel Networks A/S oraz Eltel Networks Olsztyn SA,
  • zakwalifikowania przez Tauron Dystrybucja SA spółki Apator SA jako podwykonawcy.

Apator SA informuje, że postanowienia umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku.

Spółce WorldIT przysługuje żądanie od Emitenta następujących kar:

  • za zwłokę w realizacji terminu dostawy danej partii - 0,2% szacowanej wartości netto umowy za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki, chyba, że niezrealizowanie dostawy w terminie jest wynikiem okoliczności, za które Emitent nie ponosi odpowiedzialności,
  • za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania istotnych zobowiązań – 0,2% szacowanej wartości netto umowy. Całkowita odpowiedzialność Emitenta z tytułu wykonania umowy, w tym z tytułu kar umownych jest ograniczona do szacowanej wartości netto umowy.

Z kolei Emitentowi przysługuje żądanie od WorldIT zapłaty kary umownej za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania istotnych zobowiązań w wysokości 0,2% szacowanej wartości netto umowy.

W okresie ostatnich dwunastu miesięcy, spółki grupy Apator nie zawarły z WorldIT żadnej umowy poza powyżej opisaną.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.